Powrót na górę

1. Definicje

 

1.1. Kontakt z Administratorem można uzyskać pod adresem kontakt@sportowememy.pl

 

1.2. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 

2. Postanowienia ogólne i Zasady odpowiedzialności

 

2.1. Prawa Użytkownika - Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo przeglądać Serwis, a także zamieszczać w nim treści.

 

2.2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich umieszczanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

 

2.3. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

 

2.4. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

 

2.5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkowników. Treści przesłane przez Użytkowników i umieszczone przez Administratora nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 

2.6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich.

3. Polityka w zakresie praw własności intelektualnej

 

   3.1 Użytkownikowi zabrania się przesyłania i rozpowszechniania Treści, do których nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień niezbędnych do ich rozpowszechniania w sieci Internet.

    3.2 Usługodawca posiadający wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści niezwłocznie podejmuje działanie w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takiej Treści.

    3.3 Usługodawca przyjmuje zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej w dowolnej formie, wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

    3.4 Zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu praw własności intelektualnej powinno zawierać następujące informacje: wskazanie utworu chronionego prawem własności intelektualnej, któremu zarzuca się naruszenie tych praw lub, w przypadku gdy jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych, dokładny wykaz takich utworów, oraz okoliczności wskazujące na podstawy naruszenia praw wyłącznych, dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  jak również deklarację działania w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane Treści są bezprawne.

    3.5 Grafiki oraz fotografie na portalu SportoweMemy.pl używane są na cele parodii, karykatury, krytyki lub cytatu.

 

 

4. Ograniczenie odpowiedzialności

   4.1 W ramach realizacji Usług, Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Serwisu Internetowego, na których umieszczone są Treści, i za niniejsze jest odpowiedzialny.

    4.2 Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.

    4.3 Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

        - za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu Internetowego sprzecznego z normalnym korzystaniem zgodnym z jego przeznaczeniem i wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług,

        - za Treści umieszczane przez Użytkowników,

        - za szkody związane z zamieszczeniem Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa czy dobrymi obyczajami,

        - z tytułu naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

        - za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w Serwisie Internetowych,

        - za szkody wynikłe z polegania przez Użytkownika na prawidłowości jakiejkolwiek reklamy, ukazującej się w ramach Usług lub zawarcia relacji z jej reklamodawcą,

        - za szkody wynikłe z usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

        - za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Użytkownika ochrony właściwych danych Konta oraz z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet,

        - za szkody wynikłe z treści zawartych w aplikacjach zewnętrznych.

 

Źródła treści na portalu SportoweMemy.pl:

- Twitter

- Facebook

- Instagram

- Materiały przesyłane przez użytkowników

 

Posiadasz prawa autorskie do jednego z materiałów umieszczonych na portalu SportoweMemy.pl i nie wyrażasz zgody aby był wykorzystywany przez portal SportoweMemy.pl? Zgłoś link do materiału pod adresem mailowym: kontakt@sportowememy.pl.

Materiał zostanie natychmiastowo usunięty przez administrację.